Specifieke Voorwaarden – webshop BIS|Econocom

Op al onze aanbiedingen gelden de algemene voorwaarden van BIS Bedrijfs Informatie Systemen B.V., met handelsnaam BIS|Econocom (hierna “Aanbieder”. De genoemde algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam en zijn bekend onder dossiernummer 24171529. De onderstaande voorwaarden zijn aanvullend en specifiek van toepassing als Afnemer producten en/of diensten via de webshop van BIS|Econocom in Nederland afneemt. Als het bepaalde in deze specifieke voorwaarden afwijkt van het bepaalde in de algemene voorwaarden van BIS Bedrijfs Informatie Systemen BV prevaleert het bepaalde in deze specifieke voorwaarden.

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.   Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de afnemer producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Aanbieder worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Aanbieder;
2.   Afnemer: de natuurlijke persoon die handelt namens zichzelf, een organisatie of andere juridische entiteit. Aanbieder levert aan zakelijke klanten en richt zich niet op particulieren.
3.   Dag: kalenderdag;
4.   Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
5.   Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
6.   Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de afnemer of Aanbieder in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
7.   Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan afnemers aanbiedt;
8.   Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Aanbieder en de afnemer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9.   Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemer en Aanbieder gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van Aanbieder

BIS|Econocom
Pesetastraat 5
2991 XT Barendrecht
Tel.: 0180-486777 (ma.-vr. van 08.30 u. – 17.00 u.)
E-mail: webshop@bis.nl
KvK-nummer: 24171529
BTW-identificatienummer: NL006817439B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod via de webwinkel van Aanbieder en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Aanbieder en afnemer.
2.   Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze voorwaarden aan de afnemer ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Aanbieder voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de voorwaarden bij Aanbieder zijn in te zien en dat zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.   Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4.   Voor het geval dat naast deze voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing. Bij tegenstrijdigheid van de voorwaarden prevaleren de voorwaarden van Aanbieder.

Artikel 4 - Het aanbod

1.   Ieder aanbod via de webshop van Aanbieder heeft een maximale geldigheidsduur van 7 dagen. Indien een aanbod een beperktere geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.   Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als Aanbieder gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze voor zover mogelijk een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Aanbieder niet.
3.   Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

1.   De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.   Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Aanbieder onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3.   Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Aanbieder passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal Aanbieder daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.   Aanbieder kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Aanbieder op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.   Aanbieder zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a.   het bezoekadres van de vestiging van Aanbieder waar de afnemer met klachten terecht kan;
b.   de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
c.   de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

Artikel 6 - De prijs

1.   Gedurende de in Artikel 4 vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2.   De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn zowel inclusief als exclusief de wettig verschuldigde BTW.
3.   Prijzen zijn, tenzij anders vermeld of overeengekomen, inclusief tansport naar het door afnemer opgegeven leveringsadres, voor zover dat adres zich in Nederland en niet op de Waddeneilanden bevindt.

Artikel 7- Nakoming overeenkomst, (extra) garantie en reparatie

1.   Aanbieder staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2.   De fabrieksgarantie is minimaal 1 jaar op alle apparatuur, tenzij door fabrikanten anders bepaald; zo is de gangbare termijn voor externe voedingen, adapters en accu’s doorgaans 6 maanden. Projectielampen, filters, batterijen etc. zijn niet inbegrepen.
3.   Garantie geldt alleen bij gebruik, waartoe het product is bestemd; indien omtrent de gebruiksbestemming niets anders is overeengekomen, geldt garantie alleen bij normaal gebruik.
4.   Garantie geldt slechts bij normale omstandigheden. Hieronder wordt onder meer verstaan: het zorgen voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer, het niet blootstellen aan te grote vochtigheid of droogte, koude, hitte etc.
5.   De garantietermijn begint te lopen na aflevering of oplevering van de door afnemer bestelde producten en/of diensten. Indien partiële oplevering van het werk plaatsvindt, beginnen de garantietermijnen te lopen bij de oplevering van deze gedeelten.
6.   In die gevallen dat de fabrikant bepaalde onderdelen van een (verlengde) garantie uitsluit, volgt Aanbieder de richtlijnen van de fabrikant en zal op deze onderdelen geen garantie verlenen.
7.   Een door Aanbieder, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de afnemer op grond van de overeenkomst tegenover Aanbieder kan doen gelden indien Aanbieder is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
8.   Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Aanbieder, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de afnemer bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
9.   Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Aanbieder is het afnemer niet toegestaan aan de geleverde apparatuur zelf reparaties te verrichten of door derden te laten verrichten, tenzij deze worden uitgevoerd door een door de fabrikant geautoriseerde servicepartner.

Artikel 8 - Levering en uitvoering

1.   Vanwege de focus op zakelijke klanten geldt voor de webshop van Aanbieder het recht op herroeping en bedenktijd niet.
2.   Aanbieder zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
3.   Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan Aanbieder kenbaar heeft gemaakt.
4.   Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze voorwaarden is vermeld, zal Aanbieder geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
5.   Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Aanbieder tot het moment van bezorging aan de afnemer op een vooraf aangewezen en aan Aanbieder bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 - Betaling

1.   Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen in één keer te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de afnemer de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2.   De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Aanbieder te melden.
3.   Indien de afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Aanbieder is gewezen op de te late betaling en Aanbieder de afnemer een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Aanbieder gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Aanbieder kan ten voordele van de afnemer afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 10 - Klachtenregeling

1.   Aanbieder beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2.   Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 24 uur nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Aanbieder.
3.   Bij Aanbieder ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Aanbieder binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4.   De afnemer dient Aanbieder in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 11 - Annulering

1.   Bij annulering door afnemer behoudt Aanbieder zich het recht voor om annuleringskosten in rekening te brengen ter hoogte van 25% van de orderwaarde. In die gevallen dat bij de uitwerking van de geannuleerde opdracht Aanbieder kosten heeft gemaakt, die de 25% van de orderwaarde overstijgen, heeft Aanbieder ook het recht deze “meerkosten” in rekening te brengen.
2.   Opdrachten voor maatwerk zoals meubilair, koffers en specifieke constructies kunnen niet geannuleerd worden. Leveringen van maatwerk, projectieschermen en speciaal voor afnemer bestelde producten, die niet in het standaard assortiment van Aanbieder voorkomen, kunnen niet retour genomen worden.
3.   Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aanbieder, die alleen gegeven wordt na het volgen van de zogenoemde RMA procedure en wordt verstrekt via webshop@bis.nl, is Aanbieder niet verplicht een retourzending van afnemer te accepteren. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij afnemer totdat zij door Aanbieder zijn gecrediteerd. Creditering geschiedt onder aftrek van 15% van de prijs van de retour gezonden zaken, met een minimum van EUR 25. De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de afnemer.
4.   Reclame dient schriftelijk te geschieden via webshop@bis.nl en binnen 48 uur na ontvangst van de geleverde zaken c.q. na het verrichten van de betreffende werkzaamheden/diensten. Bij gebreke hiervan worden hoeveelheid en kwaliteit geacht door afnemer te zijn aanvaard.
5.   In geval van beschadigde goederenontvangst dient dit direct op de aftekenlijst van de vervoerder aangetekend te worden, anders vervalt het recht op reclame.
6.   Indien tijdig en in overeenstemming met deze voorwaarden is gereclameerd en naar het redelijk oordeel van Aanbieder genoegzaam is aangetoond dat de zaken c.q. de verrichte werkzaamheden/diensten niet geschikt zijn voor het gebruik waarvoor zij zijn bestemd, zal Aanbieder de keuze hebben of de niet-deugdelijk gebleken zaken/werkzaamheden/diensten kosteloos nieuw te leveren/opnieuw te verrichten of een korting op de prijs te verlenen.
7.   Door uitvoering van één van de in artikel 5.6 genoemde prestaties zal Aanbieder terzake haar garantieverplichting volledig zijn gekweten en tot geen enkele verdere schadevergoeding zijn gehouden. Vervangen zaken of onderdelen worden eigendom van Aanbieder.
8. Iedere rechtsvordering uit hoofde van dit artikel vervalt in ieder geval door verloop van drie maanden na ontvangst van de geleverde zaken c.q. na het verrichten van de betreffende werkzaamheden/diensten.

Artikel 12 - Geschillen

1.   Op overeenkomsten tussen Aanbieder en de afnemer waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

1.   Aanvullende dan wel van deze voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk.